Voeg een extra dimensie toe op basis van vorm in ggplot

Ten slotte kunnen we nog een dimensie toevoegen, namelijk de vorm van de datapunten. De datapunten worden nu aangegeven in ronde punten, echter kunnen we daar variatie aan geven. Een mooie variabele om als dimensie te gebruiken in vormen is de gear variabele. De gear variabele geeft aan hoeveel versnellingen de auto heeft. Dit doen we door het command als volgt aan te passen: shape = factor(gear) wordt toegevoegd. Het command ziet er dan als volgt uit. Na het script wordt onderbouwd waarom er factor wordt gebruikt.

mtcarsPlot + geom_point(aes(colour = wt, size = -qsec, shape = factor(gear))) + 
    scale_colour_gradient(low = "yellow", high = "red")

plot of chunk unnamed-chunk-1

Je kunt zien dat de meeste auto's 3 versnellingen hebben, dit wordt aangeven met de balletjes. De snelste auto met de meeste paardenkracht heeft 5 versnellingen.

Er wordt gebruikt gemaakt van factor. Factor is een datatype die tussen de numeric en character datatypes inzit. Het kan het best uitgelegd worden als een numerieke waarde die als character datatype behandeld wordt, of andersom: een character waarde die als numeriek (qua volgorde) wordt behandeld.

results matching ""

    No results matching ""