Andere visualisaties in ggplot

Naast een grafiek met datapunten, kan er in ggplot2 ook gebruik gemaakt worden van andere visualisaties zoals staafdiagrammen, lijndiagrammen en boxplots. Hieronder vindt je een aantal voorbeelden:

Staafdiagram

#Staafdiagram
mtcarsPlot2 <- ggplot(mtcars,aes(hp))
mtcarsPlot2  + geom_bar()

plot of chunk unnamed-chunk-1

Boxplot

#Boxplot
mtcarsPlot3 <- ggplot(mtcars,aes(wt,hp))
mtcarsPlot3 + geom_boxplot()
## Warning: Continuous x aesthetic -- did you forget aes(group=...)?

plot of chunk unnamed-chunk-2

results matching ""

    No results matching ""