De grootte dimensie

Naast kleur kunnen we nog een volgende dimensie toevoegen, namelijk de grootte van de punten. Hiervoor voegen we een nieuw argument toe in geom_point(), namelijk size. We voegen de kolom qsec toe (acceleratie/snelheid) die op basis van grootte deze waarde aangeeft. Aangezien qsec aangeeft binnen hoeveel tijd een kwart mijl (1/4 mile) wordt afgelegd (minder is beter), zetten we een - voor qsec zodat de punten groter worden als de auto sneller is. Het script ziet er dan als volgt uit:

mtcarsPlot + geom_point(aes(colour = wt, size = -qsec)) + scale_colour_gradient(low = "yellow", 
    high = "red")

plot of chunk unnamed-chunk-2

results matching ""

    No results matching ""