Data in de juiste volgorde plotten met factors

Het nadeel van geen gebruik maken van factors zien we pas echt als we grafieken maken. We maken twee visualisaties: (1) een staafdiagram die de dagen1 vector weergeeft, dus waarvan we geen gebruik hebben gemaakt van factors en (2) een staafdiagram met dagen2 , waar we wel goed gebruik hebben gemaakt van factors. We zullen zien dat dit voor een staafdiagram nog goed gaat:

#Barplot met de character vector dagen1
barplot(bezetting$aanwezigen,width=3,space=0,names.arg = dagen1,col="orange")

plot of chunk unnamed-chunk-1

#Barplot met de factor vector dagen2
barplot(bezetting$aanwezigen,width=3,space=0,names.arg = dagen2,col="darkgreen")

plot of chunk unnamed-chunk-1

Beide grafieken zijn identiek omdat bij een barplot de numerieke waarde leidend is. De volgorde waarin deze numerieke waarde is gedefinieerd wordt dan gebruikt. Aangezien wij deze in de juiste volgorde hebben gedefinieerd, is er geen probleem.

Als we echter een grafiek willen maken, krijgen we wel een probleem. We doen nu hetzelfde testje voor een grafiek:

#Grafiek met de character vector dagen1
plot(bezetting$dagen1,bezetting$aanwezigen,type="l")

plot of chunk unnamed-chunk-2

#Grafiek met de factor vector dagen2
plot(bezetting$dagen2,bezetting$aanwezigen,type="l")

plot of chunk unnamed-chunk-2

Omdat we bij de eerste grafiek een dagen1 hebben gebruikt en daardoor dus geen volgorde hebben kunnen genereren, kiest de plot() functie zelf een volgorde: welke in dit geval oplopend alfabetisch is en niet de goede volgorde van de dagen in de week.

results matching ""

    No results matching ""