Kolomnamen van een data frame veranderen

Met de names() functie kunnen kolomnamen van kun je kolomnamen in de data frame veranderen.

# Huidige naam van kolom nummer 12
names(autos)[12]
## [1] NA
# met het volgende command veranderen we de naam van kolom nummer 12 in de 'autos' dataset

names(autos)[12] <- "Sportwagen"
## Error in names(autos)[12] <- "Sportwagen": 'names' attribute [12] must be the same length as the vector [11]
# alle namen van de 'autos' dataset bekijken
# zoals je kunt zien, is de naam "sportsCar" verdwenen 
#en is "Sportwagen" # daarvoor in de plaats gekomen

names(autos)
##  [1] "mpg"  "cyl"  "disp" "hp"   "drat" "wt"   "qsec" "vs"   "am"   "gear"
## [11] "carb"

results matching ""

    No results matching ""