Lineaire regressiemodel

Maak een voorspellingsmodel die Winst voorspelt op basis van UrenProject

attach(Projecten2)
## The following object is masked from CDNOW.df:
## 
##   Maand
## The following objects are masked from Projecten:
## 
##   AfstandKlant, OpbrengstProject, TevredenheidKlant,
##   UrenProject, Winst
## The following objects are masked from Projecten2 (pos = 6):
## 
##   AfstandKlant, Maand, MateriaalKosten, Nummer,
##   OpbrengstProject, PersoneelsKosten, TevredenheidKlant,
##   Type.Project, UrenProject, Werkgroep, Winst
model1 <- lm(Winst ~ UrenProject, Projecten2)

Onderzoek in welke maand over het algemeen de minste Winst wordt gemaakt (los van het feit hoe betrouwbaar het model is)

model2 <- lm(Winst ~ Maand, Projecten2)

summary(model2)
## 
## Call:
## lm(formula = Winst ~ Maand, data = Projecten2)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -5647.1 -1361.6  14.9 1703.1 4881.9 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)   4227.44   804.31  5.256 1.02e-06 ***
## Maandaugustus -1099.32  1172.48 -0.938  0.3510  
## Maanddecember  -956.32  1172.48 -0.816  0.4169  
## Maandfebruari  -44.56  1137.47 -0.039  0.9688  
## Maandjanuari  -1239.56  1137.47 -1.090  0.2788  
## Maandjuli    -857.57  1172.48 -0.731  0.4665  
## Maandjuni   -1167.94  1172.48 -0.996  0.3219  
## Maandmaart   -1617.89  1137.47 -1.422  0.1585  
## Maandmei     19.18  1172.48  0.016  0.9870  
## Maandnovember  -876.57  1172.48 -0.748  0.4567  
## Maandoktober  -243.19  1172.48 -0.207  0.8362  
## Maandseptember -2115.07  1172.48 -1.804  0.0747 . 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2413 on 88 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.07611,  Adjusted R-squared: -0.03938 
## F-statistic: 0.659 on 11 and 88 DF, p-value: 0.773
# september heeft de grootste negatieve coëfficiënt

results matching ""

  No results matching ""